B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică,

in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

  1. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.1.389 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
  3. ORDINUL Ministrului Sănătăţiinr. 1.723 din 20 decembrie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

 (numai anexele 7, 16, 16 B, 17, 17A, 17B, 18, 19 A, 20).

  1. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/2006pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 972/2010pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor.
  3. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr1.388 din 28 decembrie 2010privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
  4. ORDINUL Ministrului Sănătăţiinr. 1.591 din 30 decembrie 2010pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
  5. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publicenr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.
  6. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1706/2007privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. LEGEA nr. 346/2002 (*republicata*)privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare.

11.ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

12.ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public.

13.ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

14.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

15.LEGEA nr. 53/2003 CODUL MUNCII, republicat.

16.LEGEA – CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

17.LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.