Extras din legea 95/2006

ART. 211

(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.

(2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.

(3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNAS.

ART. 212

(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond.

(2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS.

(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

ART. 212

(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond.

(2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS.

(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

ART. 213

(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:

a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, inclusiv cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

f) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi:

a) satisfac serviciul militar în termen;

b) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

c) se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv;

e) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii;

g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

h) pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit;

i) persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri.

(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fără plata contribuţiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinţă de asigurat fără plata contribuţiei eliberat de casa de asigurări de sănătate, care atestă această calitate în urma prezentării la casa de asigurări a documentelor care dovedesc că se încadrează în prevederile alin. (1) sau alin.(2). Acest document va fi vizat periodic, după caz, în urma prezentării, de către persoana interesată, la casa de asigurări, a documentelor care dovedesc menţinerea condiţiilor de încadrare în categoria asiguraţilor fără plata contribuţiei, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.

(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia să se asigure în condiţiile art. 211 şi să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile prezentei legi.

ART. 214

(1) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

(2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (1):

a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;

b) cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară, fără a solicita viză de lungă şedere;

c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară.

ART. 215

(1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz.

(2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi dovada plăţii contribuţiilor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi independente.

 

ART. 216

În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat

 

1. Salariat – act de identitate şi adeverinţă eliberată de angajator care poartă viza casei de asigurări de sănătate;

2. Persoană fizică autorizată – act de identitate şi dovada ultimei plăţi la FNUASS;

3. Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure – act de identitate şi ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;

4. Pensionar – act de identitate şi ultimul cupon/talon de pensie;

5. Copii în vârstă de până la 18 ani – act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;

6. Elevi, ucenici cu vârstă între 18 şi 26 ani care nu realizează venituri din muncă – act de identitate sau adeverinţa de elev sau carnetul de elev vizat la zi;

7. Absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – act de identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului;

8. Studenţi, dacă nu realizează venituri prin muncă – act de identitate şi adeverinţa de student sau legitimaţia de student vizata la zi;

9. Tineri cu vârsta de până la 26 ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane, documente eliberate de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi/sau nu este beneficiar de ajutor social;

10. Şomer – act de identitate şi/sau adeverinţa eliberată de AJOFM;

11. Beneficiar de ajutor social – act de identitate şi adeverinţă eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform legii nr. 416/2001;

12. Persoane cu handicap – act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, document eliberat de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;

13. Membrii misiunilor diplomatice, cetăţeni străini şi apatrizii care se află temporar în ţară şi nu au solicitat viza de lungă şedere, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară – act de identitate şi dovada calităţii de asigurat care se face cu ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata;

14. Veterani de război, erou-martir, deţinuţi politici (Legea nr. 118/1990) – act de identitate, document doveditor în acest sens,eliberat de instituţia abilitată să elibereze acest act şi document eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;

15. Femei însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – act de identitate, adeverinţă medicală şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară;

16. Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – act de identitate, certificatul de naştere a copilului şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară;

17. Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – act de identitate şi un document care să ateste boala inclusă în programele naţionale de sănătate;

18. Coasiguratul – act de identitate şi un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căreia se găseşte coasiguratul. Pot fi coasiguraţi următoarele categorii de persoane: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

19. Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul Penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – adeverinţă emisă de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;

20. Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – act de identitate şi adeverinţa emisă de angajator;

21. Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurii necesare stabilirii identităţii – act de identitate şi adeverinţa eliberată în acest sens de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;

22. Cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliu în România – act de identitate (paşaport) şi document eliberat de casa de asigurări de sănătate;

23. Cetăţenii străini care au domiciliu în străinătate – act de identitate (paşaport) şi cardul european de asigurări de sănătate.

ATENŢIE!

 

Chiar dacă nu sunteţi asigurat aveţi dreptul la servicii medicale de urgenţă gratuit şi beneficiaţi de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calităţii de asigurat.

 

Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.