Investigatii si tratamente pentru care se percepe coplata

Spitalul încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii  in valoare de 5 lei pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în  secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările

obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată,cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri,conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la Ordinul 397/836/2018 privind Normele de aplicare a HG 180/2018.

Model declaraţie (click pentru descărcare)