ACTE NECESARE LA INTERNARE (click pentru descărcare)

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casa de asigurări de sănătate, după caz, de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.

 

 Începand cu data de 01.mai.2015 utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este obligatorie pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii:

 

  •  la internare în spital dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală;
  •  la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare ca şi caz transferat;
  •  la externare pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului;
  •  pentru cei care prezinta adeverinţă de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă;
  •  pentru cei care prezinta adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale.