Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat

 

1. Salariat – act de identitate şi adeverinţă eliberată de angajator care poartă viza casei de asigurări de sănătate;

2. Persoană fizică autorizată – act de identitate şi dovada ultimei plăţi la FNUASS;

3. Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure – act de identitate şi ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;

4. Pensionar – act de identitate şi ultimul cupon/talon de pensie;

5. Copii în vârstă de până la 18 ani – act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;

6. Elevi, ucenici cu vârstă între 18 şi 26 ani care nu realizează venituri din muncă – act de identitate sau adeverinţa de elev sau carnetul de elev vizat la zi;

7. Absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – act de identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului;

8. Studenţi, dacă nu realizează venituri prin muncă – act de identitate şi adeverinţa de student sau legitimaţia de student vizata la zi;

9. Tineri cu vârsta de până la 26 ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane, documente eliberate de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi/sau nu este beneficiar de ajutor social;

10. Şomer – act de identitate şi/sau adeverinţa eliberată de AJOFM;

11. Beneficiar de ajutor social – act de identitate şi adeverinţă eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform legii nr. 416/2001;

12. Persoane cu handicap – act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, document eliberat de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;

13. Membrii misiunilor diplomatice, cetăţeni străini şi apatrizii care se află temporar în ţară şi nu au solicitat viza de lungă şedere, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară – act de identitate şi dovada calităţii de asigurat care se face cu ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata;

14. Veterani de război, erou-martir, deţinuţi politici (Legea nr. 118/1990) – act de identitate, document doveditor în acest sens,eliberat de instituţia abilitată să elibereze acest act şi document eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;

15. Femei însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – act de identitate, adeverinţă medicală şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară;

16. Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – act de identitate, certificatul de naştere a copilului şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară;

17. Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – act de identitate şi un document care să ateste boala inclusă în programele naţionale de sănătate;

18. Coasiguratul – act de identitate şi un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căreia se găseşte coasiguratul. Pot fi coasiguraţi următoarele categorii de persoane: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

19. Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul Penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – adeverinţă emisă de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;

20. Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – act de identitate şi adeverinţa emisă de angajator;

21. Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurii necesare stabilirii identităţii – act de identitate şi adeverinţa eliberată în acest sens de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;

22. Cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliu în România – act de identitate (paşaport) şi document eliberat de casa de asigurări de sănătate;

23. Cetăţenii străini care au domiciliu în străinătate – act de identitate (paşaport) şi cardul european de asigurări de sănătate.

ATENŢIE!

 

Chiar dacă nu sunteţi asigurat aveţi dreptul la servicii medicale de urgenţă gratuit şi beneficiaţi de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calităţii de asigurat.

 

Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.