• Ordinul 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
  • Ordinul 1764 din 22 decembrie 2006 privind criteriile de clasificare a spitalelor judetene
  • Ordinul 1301 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale
  • ORDINUL nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
  • HOTARARE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice