Domnule preşedinte al comisiei de concurs,

            Subsemnatul(a)_______________________________________________, domiciliat(ă) în ___________________________________________________________________________, nr. telefon _____________________________________, vă rog să dispuneţi înscrierea mea la concursul organizat în perioada 7 – 9 ianuarie 2013 pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului __________________________________________________________________.

            Depun anexat următoarele documente:

 • Copia actului de identitate
 • Copia legalizată a diplomei de licență sau echivalentă
 • Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea programelor de studii acreditate în domeniul managementului sanitar
 • Copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ
 • Copia legalizată a documentelor care să ateste calitatea de cadru didactic universitar confirmat cel puțin cu titlul de șef lucrări (pentru spitalul clinic)
 • Curriculum vitae
 • Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată
 • Certificat cazier judiciar
 • Certificat/adeverintă medicală
 • Declarația pe propria răspundere că nu sunt urmărit penal și că nu am cunoștință că a fost începută urmărirea penală împotriva mea
 • Copie legalizată a documentelor care atestă schimbarea numelui, dupa caz
 • Proiectul de magament

 

 

Data:______________________                                                                                             Semnatura:___________________________