CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1. (1) Ocuparea funcţiei de manager pentru spitalele publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, se face prin concurs organizat de către consiliul de administraţie al fiecărui spital, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au absolvit forme de învăţământ universitar de lungă durată acreditate, potrivit legii, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) au absolvit cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată, potrivit legii;

c) pentru spitalul clinic în care se desfăşoară şi activităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute a fi ocupate de absolvenţi cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au suferit condamnări penale şi nu se află în curs de urmărire penală;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi psihic);

g) nu împlinesc vârsta de pensionare, conform legii, până la sfârşitul anului în care se organizează concursul.

(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de manageri ai spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu se organizează de către consiliile de administraţie ale spitalelor şi se desfăşoară cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2. (1) În vederea desfăşurării concursului de ocupare a funcţiei de manager al spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, se constituie, prin hotărâre a consiliului de administraţie al spitalului respectiv, o comisie de concurs.

(2) Comisia de concurs va fi formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, desemnaţi din cadrul membrilor consiliului de administraţie al spitalului, unul dintre membri fiind reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu în consiliul de administraţie al spitalului.

(3) La solicitarea consiliului de administraţie, pentru soluţionarea eventualelor contestaţii din cadrul concursului, se constituie, prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu, o comisie de contestaţii, formată dintr-un preşedinte şi doi membri, dintre care un membru al consiliului de administraţie al spitalului.

ART. 3. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a)stabileşte tema-cadru pentru proiectul de management şi grila de punctare;

b)stabileşte bibliografia de concurs;

c)analizează dosarele de înscriere şi întocmeşte lista candidaţilor admişi la concurs;

d)elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor şi stabileşte baremul de notare a acestora;

e)organizează şi asigură desfăşurarea probelor de concurs;

f)elaborează documentele necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului;

g)evaluează candidaţii şi acordă notele pentru lucrarea scrisă, susţinerea proiectului de management şi interviu, după caz;

h)stabileşte clasificarea candidaţilor în funcţie de mediile obţinute.

ART. 4. (1) Comisia de contestaţii analizează şi soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă şi la rezultatul final al concursului.

(2) Deciziile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa contestatarului prin afişare la sediul spitalului.

ART. 5. Concursul se desfăşoară în 2 etape, după cum urmează:

(1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;

(2) etapa de susţinere a probelor de evaluare, care cuprinde:

a) un test-grilă de verificare a cunoştinţelor (probă scrisă);

b) susţinerea proiectului de management;

c) interviu de selecţie;

(3) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00;

(4) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00.

(5) Se declară câştigător candidatul cu media cea mai mare. Dacă niciun candidat nu are media cel puţin 8,00, concursul se repetă.

ART. 6. (1) Numirea candidatului declarat câştigător în funcţia de manager al spitalului public se face prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu, în condiţiile legii.

(2) Managerul încadrat potrivit alin. (1) încheie contract de management cu Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu pe o perioadă de maximum 3 ani, în condiţiile legii. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu sau în urma evaluării ca necorespunzătoare a activităţii managerului, ori de câte ori este nevoie a fi făcută o astfel de evaluare.

ART. 7. (1) Consiliul de administraţie al spitalului publică anunţul de concurs în ziarul „Viaţa medicală”, îl postează pe site-ul spitalului şi îl afişează la sediul fiecărui spital implicat, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.

(2) Anunţul de concurs cuprinde:

a) denumirea funcţiei scoase la concurs;

b) locul şi calendarul desfăşurării concursului;

c) condiţiile de participare la concurs;

d) locul şi perioada de înscriere;

e) conţinutul dosarului de înscriere;

f) tema-cadru pentru proiectul de management;

g) bibliografia.

CAPITOLUL II

Înscrierea candidaţilor

ART. 8. Înscrierea candidaţilor se face în condiţiile stabilite în anunţul publicitar.

ART. 9. (1) Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestăabsolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată potrivit legii;

e) pentru spitalul clinic, copie legalizată după documentele care să ateste calitatea de cadru universitar sau de medic primar şi după documentele care să ateste absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

f) curriculum vitae;

g) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată;

h) certificat de cazier judiciar;

i) adeverinţă medicală din care rezultă că este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi că nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

k) copie legalizată de pe actele care atestă schimbarea numelui, după caz;

l) proiectul de management realizat de candidat.

ART. 10. (1) În termen de 24 de ore de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul prin înscrierea menţiunii “Admis” sau “Respins”.

(2) Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul spitalului public pentru care se organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager şi pe site-ul spitalului respectiv.

(3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora şi se afişează la sediul spitalului.

(4) Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi „Admis”.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

ART. 11. (1) Cu cel mult 12 ore înaintea orei de desfăşurare a probei scrise, comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor, prevăzut la art. 5, alin. (2) lit. a).

(2) Comisia de concurs are obligaţia asigurării securităţii conţinutului testului-grilă de verificare a cunoştinţelor.

(3) Proba scrisă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata stabilită de către comisia de concurs.

ART. 12. (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor conţine 50 de întrebări cu patru variante de răspuns (a, b, c şi d), dintre care cel mult două variante corecte.

(2) Din totalul întrebărilor, 20 de întrebări sunt din domeniul legislaţiei specifice activităţii spitalului public şi 30 de întrebări din domeniul managementului sanitar.

(3) Întrebările cu un răspuns corect se punctează cu 0,2 puncte fiecare, iar cele cu două răspunsuri corecte cu câte 0,1 puncte pentru fiecare răspuns.

(4) Întrebările se elaborează astfel încât:

a) conţinutul să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

(5) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, după care acestea se introduc într-un plic care se sigilează.

ART. 13. (1) Personalul de supraveghere a probei scrise se asigură dintre membrii/ secretarul comisiei de concurs.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile personalului de supraveghere se stabilesc de către preşedintele comisiei de concurs.

ART.14. Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră, orice altă culoare fiind considerată semn distinctiv.

ART. 15. (1) Testul-grilă va fi notat cu respectarea baremului elaborat de membrii comisiei de concurs. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10.

(2) În situaţia în care există diferenţe mai mari de 1 punct între punctajele acordate, preşedintele comisiei de concurs reverifică notarea şi stabileşte punctajul definitiv.

ART. 16. (1) Rezultatul testului-grilă se publică pe site-ul spitalului şi se afişează la sediul spitalului, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi „Respins” şi nu pot continua concursul.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se soluţionează de comisia de contestaţii, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora şi se afişează la sediul spitalului.

ART. 17. (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei-cadru.

(2) Tema-cadru pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidaţilor, fiecare spital pentru care se organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal a unităţii sanitare, la data solicitării.

ART. 18. (1) Proiectul de management se realizează individual de către candidat şi se tehnoredactează la calculator, cu font de 14.

(2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susţinerea acestei probe.

(3) Susţinerea proiectului de management se desfăşoară în faţa comisiei de concurs, pe durata a maximum 30 de minute. Această durată va fi suplimentată cu încă maximum 15 minute de preşedintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

(4) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(5) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul final al proiectului de management.

 

ART. 19. (1) În cadrul interviului de selecţie, preşedintele şi membrii comisiei de concurs vor adresa întrebări candidatului, urmărind calităţile şi abilităţile acestuia, după cum urmează:

a) aptitudini de comunicare;

b) aptitudini şi cunoştinţe manageriale;

c) motivare;

d) autocontrol.

(2) Nota pentru proba interviului de selecţie este media notelor acordate de către membrii comisiei de concurs, care va puncta fiecare dintre criteriile menţionate la alineatul precedent după următoarele intervale de punctare:

– Foarte bine: 10 – 9;
– Bine 8,99 – 8;
– Satisfăcător: 7,99 – 7;
– Nesatisfăcător: 6,99 – 1.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

ART. 20. Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager, membrii consiliului de administraţie ai spitalului pentru care se organizează concursul.

Art. 21. (1) Media finală a fiecărui candidat este media aritmetică calculată cu două zecimale, a trei note: nota obţinută la testul-grilă, nota obţinută la susţinerea proiectului de management şi nota obţinută la interviul de selecţie.

(2) În baza mediilor finale se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor la concurs.

(3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după nota obţinută la susţinerea proiectului de management, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la testul-grilă.

ART. 22. (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul spitalului şi prin afişare la sediul spitalului public.

(2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora şi se afişează la sediul spitalului care a organizat concursul.

ART. 23. (1) În termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, respectiv de la soluţionarea contestaţiilor, consiliile de administraţie ale spitalelor implicate în procedura de concurs, solicită Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu emiterea dispoziţiei de numire în funcţie a câştigătorului concursului.

(2) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează la spitalul public care a organizat concursul.

ART. 24. În cazul în care la concursul organizat în vederea selecţionării managerului unui spital nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen, cu respectarea procedurilor din prezentul regulament.